last query = SELECT * FROM news LEFT OUTER JOIN newscontent ON newscontent.newsID = news.id AND newscontent.languageID = 'no' WHERE news.publish = '1' AND news.id <> '19' AND news.date <= CURDATE() AND news.category = '8' ORDER BY news.date DESC, news.created DESC LIMIT 3

Høring – forslag til læreplan for ADR føreropplæring

09.08.2022
Høring – forslag til læreplan for ADR føreropplæring. Høringsfrist 8. oktober 2022.
Opplæring av førere av kjøretøyer som transporterer farlig gods er regulert i forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods, ADR kap. 8.2. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet forslag til læreplan. Læreplanen vil bli obligatorisk å benytte for godkjente ADR-kursarrangører.

LES MER HOS DSB
NOFAG Farlig gods

SISTE NYTT